2019

19. 1. v 15.00 Jatka 78 Praha

18. 3. v 9.00 UFFO Trutnov

22.5. v 9 a 10.30 Jatka 78

2.11. v 15.00 Jatka 78