Fragmenty - rozhovor s Hankou Strejčkovou

https://fragmenty.cz/index.php/kultura/item/1048-hana-strejckova-o-svem-novem-predstaveni-mezi-nami